magyar english italiano
Blogbejegyzések

Egy 111 éves könyv története

2019. augusztus 31. / 16:08

„A valót híven festő czikkek rendezése és beosztása könnyű feladat ugyan. Ámde annál nehezebb a „discretio” szűk mesgyéjén maradnom, ott a hol hivatásos íróink közlései véget érnek; mert nem tudom, vajjon a tények és következmények hű felsorolása a közzétételtől mindig idegenkedő Jóttevő emlékét és nemes élettársának közismert szerénységét nem fogja-e sérteni? Hogy e kérdésbeli intelmet meg ne sértsem, igérem: hogy tollamat az igazság ereje fogja irányítani.” (Kraszna-Horka Váralján, 1908. május havában, Sulyovszky István)(1)

Nemrég egy 111 éves, bőrkötésű, dedikált, arany-szegélyű lapokkal fűzött, súlyos könyv került a könyvespolcom díszhelyére. Gróf Andrássy Dénesné és gróf Andrássy Dénes hallhatatlan szerelmének állít emléket, csakúgy, mint a krasznahorkaváraljai Andrássy-mauzóleum és a krasznahorkai várban található Franciska-ereklyemúzeum.

BOLDOG EMLÉKŰ CSIKSZENTKIRÁLYI ÉS KRASZNAHORKAI

GRÓF ANDRÁSSY DÉNESNÉ ÉLETÉRŐL ÉS HALÁLÁRÓL

EMLÉKEZÉS 1838-1902

ÖSSZEÁLLÍTOTTA SULYOVSZKY ISTVÁN

1866. április 6-án gróf Andrássy Dénes, az Andrássy család hosszúréti ágának örököse, szülei tiltakozása ellenére, Pisában feleségül vette egy polgári családból származó bécsi zeneigazgató, zenetanár, Franz Hablawetz és Barbara Dossler leányát, Franciskát. A gróf megszakított minden kapcsolatot a családjával, mire az apja kitagadta az örökségéből, és a vagyont öccse, Andrássy György örökölte.

A fiatalasszony sem hozományt, sem vagyont nem hozott a házasságba, egy darabig igen szerényen kellett élnie a házaspárnak. Dénes gróf öccse viszont fiatalon elhunyt Madeirán, így az örökség, a hatalmas birtok visszaszálltak az elsőszülöttre. Ennek ellenére feleségével nem költöztek vissza Krasznahorkára, többnyire Döblingben és Münchenben éltek, a gróf a birtokait pedig intézőin keresztül igazgatta. Jótékonyságukról legendák születtek, felekezeti megkülönböztetés nélkül templomokat, iskolákat, különböző intézményeket, kórházakat, árvákat támogattak hatalmas összegekkel, sokszor névtelenül. 36 év boldog házasság után Franciska grófné Münchenben elhunyt, 64 évesen. 1904-ben hamvait a férje által építtetett és abban az évben elkészült krasznahorkaváraljai mauzóleumba vitették át.

Az emlékkötetet „Méltóságos csikszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Dénes úrnak, a Főrendiház és a Magyar Tudományos Akadémia Igazgatósági Tagjának Mély hódolattal ajánlja Sulyovszky István”. 

Értékét nem csak éltes kora, hanem az adja, hogy ezt tiszteletpéldányként Sulyovszky István gyöngybetűkkel, a harmadik oldalon „Méltóságos Pelsűczi Hámos László ny. varmegyei Főispán s.t.b. Úrnak mély tisztelete jeléül” megküldte. Nyomban feltámadt bennem a szokásos kutató kedv. Gróf Andrássy Dénes és felesége jótékonykodásról híres személye korábban is ismert volt számomra, de ki volt Sulyovszky István és pelsőczi Hámos László?

Sulyovszky István Andrássy Dénes gróf hűséges munkatársa, nagy terveinek osztályosa, kir. tanácsos, uradalmi kormányzó, a gróf jószágigazgatója volt.

Rajta keresztül vette fel a kapcsolatot 1902-ben Czigler Győző műegyetemi tanárral, neves műépítésszel az Andrássy-mauzóleum megépítése kapcsán, azonban az általa készített tervezetek egyike sem nyerte meg tetszését. Így fogadta el végül Richard Berndl müncheni műépítész terveit. (2)

Sulyovszky nagyban hozzájárult ura és úrnője emlékezetének megőrzéséhez, a Franciska-hagyomány kialakulásához, sőt a Franciska-ereklyemúzeum kialakítása is állítólag az ő ötlete volt. Gróf Vay Sándor író (aki Saroltaként született, de férfiruhában járt), 1903 telén járt az épülő mauzóleumnál és a rendezés alatt álló emlékszobában, meglátogatta Sulyovszky Istvánt is. „A kormányzói lak diszkrét eleganciával berendezett szobáiban sok szó esett erről most. Mert Sulyovszky István kormányzó uram dehogy eresztett volna el bennünket. Mint a régi jó világ urai /…/nekünk meg nyílt, magyaros őszinteséggel mond:

-Egy kis ebédre csak maradnak az urak, majd haza vitetem én azután…

Mint a néhai való nagyok, egy-egy Esterházy, egy-egy Festetich György /…/olyan ember Sulyovszky István. Maga is vagyonos birtokos Zemplén vármegyében- a ki, mint ő maga megjegyezte-legfő hivatalos foglalkozásának tartja most, hogy Dénes grófot leveleivel szórakoztassa, figyelmét a hazai állapotokra, viszonyokra terelje.”(3)

Végül lássuk, hogy ki volt a könyv címzettje:

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című írásában a következőket írja Hámos Lászlóról:

„1891-ben nevezi ki ő felsége pelsőczi Hámos Lászlót, a vármegye kiváló és népszerű férfiát főispánná. Június hó 3-án iktatják be főispáni székébe. A vármegye előkelőbb családainak tagjaiból alakított lovas banderium és hosszú kocsisor kísérete mellett vonul be Tornallyáról Rimaszombatba, hol a Hevessy Bertalan vezetése alatt kiküldött díszküldöttség hívja meg a beiktató közgyűlésre. A szokásos eskütétel után, Lukács Géza akkori első aljegyző (ma főjegyző) szép beszéddel üdvözli, mire az új főispán a következő beszéddel tartja meg székfoglalóját:

„Tekintetes megyei törvényhatósági közgyűlés! Midőn ő császári és királyi Felsége, Magyarország apostoli királyának kegyelméből és a magyar kormány bizalmából Gömör-Kishont törvényesen egyesült vármegye főispáni székét elfoglalom és a megye kormányzatát átveszem, mindenekelőtt fogadják őszinte köszönetemet azon szíves fogadtatásért, melyben részesíteni méltóztattak. Meg vagyok győződve arról, hogy ezen kitüntetés nem személyemet, de azon állást illeti, melyet elfoglalni szerencsém van.”

„Örömmel és bizodalommal foglalom el Gömör-Kishont vármegye főispáni székét, melyet nagyérdemű hivatalbeli elődeim, Szentiványi Károly, az Andrássy grófok, Fáy Gusztáv és előbb számosan, kiválóan töltöttek be, a kiknek példáját követni legfőbb óhajtásom.” (4)

Írta: Kovács Dóra

Irodalomjegyzék:

1. Sulyovszky István: Gróf Andrássy Dénesné életéről és haláláról

2. Magyar Iparművészet, 16. évf., 4. szám, 1913

https://epa.oszk.hu/01000/01059/00105/pdf/magyar_iparmuveszet_EPA01059_16_04_1913_133-135.pdf

3. Gróf Andrássy Dénesné életéről és haláláról, Pesti Hírlap 1903. február 1.

4. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/gomor-kishont-varmegye-894E/a-legujabb-kor-18031903-irta-komaromy-istvan-9BA1/hamos-laszlo-foispan-9C77/

 
Vissza
Megosztás

miért minket válassz?

Olvasd el, mit írtak rólunk mások!

Remekül éreztük magunkat! Egy igazán színes, élettel teli képet festett le nekünk a túravezető, akinek izgalmas történeteinek, és szaftos korabeli pletykáinak segítségével nyerhettünk betekintést a századfordulós Kurtizánok világába. Egy unalmas percünk se volt, még az eső sem szeghette kedvünket!
Csak ajánlani tudom, visszatérő résztvevők leszünk! :) (Mészáros Vivien)

Csak ajánlani tudom, nagyon izgalmas, érdekes és pikánsan fűszerezett utunk volt a mai... Köszönöm a sok érdekes információt és a csodás hangulat festést, mellyel így vissza cseppenhettem egy megelevenedett régi kor hangulatába....(Hunfalvi Éva)

We highly recommend Dora, who was our tour guide in Budapest this May, when we brought 18 of our American friends to Budapest. We were looking for somebody who could take us on a 2- hour walking tour to the castle and tell us about the main highlights of the city’s history. Dora did a great job covering the key sights and told us many entertaining stories that kept our group of young people interested and engaged. At the end of the tour, she even spent an extra 20 minutes with us to show us a few other spots that we did not get a chance to cover. We really wished we had booked more time with her and will book her again when we return for a similar trip in the future! (Laura Jantosikova)

Csak megyünk Budapest utcáin, sokszor csak a lábunk elé nézve, vagy rosszabb esetben a kirakatokat bámulva. Dóri tegnap a vezetése során megmutatta azt a sok-sok kapcsolódást úgy a helyszínekben, mint a történelmi összefüggésekben, amelyek igenis a múltunk és a jelenünk is egyben. E nélkül hogy látnánk meg, milyen gyönyörű helyen élünk?! Felkészültsége és finom humora magával ragadott. Köszönöm: (Gelencsér Ágnes)

Dóra, rendkívül felkészült, nagy tudású, kedves idegenvezető. Élmény vele megismerni a város ismertebb és kevésbé ismertebb részeit. A programok saját kényeztetésnek vagy élményajándéknak is kiválóak. (Gerlachfalvy Réka)

Dóra igen alapos és felkészült sétavezető, rengeteg adatot, évszámot, érdekességet volt képes megjegyezni, és a séta során a résztvevőkkel megismertetni. Sok ismeretet szereztem Tőle...(Pápay Gábor)

Nagyon jól éreztem magam a séta folyamàn. Sok békebeli történettel lettem gazdagabb, élveztem minden percèt. Jövök máskor is Gratulálok Dóra az előadasmódhoz, tovabbi töretlen sikereket kivánok (Kovács Kati)

Organizing of thematic walks in a city so rich in historical, cultural, and also architectural values seems to be a really splendid idea, worth realization...(Erik Dunst)

Nagyon alapos és egyben izgalmas két óra volt! Köszönjük! Megyünk máskor is! (Kovács Edina)

Köszönöm az élményt! Már készültem a Róth Miksa Emlékházba, de Dóra vezetésével sokkal több információhoz jutottam. (Juhász Mária)

Dóra szuper lelkes és alaposan felkészült. Imádom a sétáit. (Nagy Andrea)

Kedves, felkészült, lelkes vezetés! (Nagy Ildikó)

Szuper nap volt, szuper vezetővel!Izgalmas, érdekes, csodás a fővárosunk, biztos megyek még máskor is! (István Gabi)